بازسازی ساختمان به دو دسته اصلی تقسیم می شود؟

بازسازی ساختمان به دو دسته اصلی تقسیم می شود؟

1-محیط و بتوانیم با شادی و آسودگی خستگی های ناشی از مشغله های روزانه را از خود دور شود. 2-با بازسازی ساختمان قیمت ساختمان افزایش می باشد ارزش بیشتری خواهد داشت مراحل بازسازی ساختمان از کجا آغاز میشود؟ در ابتدا باید هدف و میزان تغییرات دلخواه و بودجه ی خود را مشخص شود و تمام […]

ادامه مطلب